Advokat Stig Viborg Pedersen

Forsiden

Advokat, Stig Viborg Pedersen, møderet for landsret

Advokatfirmaet  sikrer klienter kompetent
rådgivning & tilbyder aktiv deltagelse i forhandlinger for klienter forud for indgåelse af aftaler

Vi beskæftiger os med de fleste sagsområder, med speciel vægt på

stiftelse af selskaber og alt relateret - se på let-selskab.dk

entrepriseret - forhandling og indgåelse af kontrakter indenfor byggesektoren

civile retssager - løsning af konflikter, om nødvendigt via retssystemet

ejendomshandel - forhandling af vilkår i ejendomshandler for såvel købere som sælgere

ejendomsadministration - andelsboligforeningen og ejerlejlighedsforeninger


Advokatfirmaet sikrer, gennem sine medarbejdere, advokatassistance på højt fagligt niveau. 

Forretningsbetingelser

Her kan De hente vore forretningsbetingelser, som vi skal bede om at få Deres underskrift på.

Øverst i formularen skal Deres data indskrives.  Sidst i dokumentet skal De underskrive som accept på betingelserne.

Den underskrevne formular sender De derefter til os, til indlæggelse i den konkrete sag.

Hent betingelserne her...

......................................

Betingelser I øvrigt

Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver sag, som en klient anmoder advokater i "Paragraf" (Advokatfirmaet) om at varetage.

Sagens modtagelse

Ved modtagelse af sagen undersøger Advokatfirmaet gennem internt fastlagte procedurer, at der ikke foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet. Såfremt Advokatfirmaet konstaterer, at dette er tilfældet bistår Advokatfirmaet - hvis det ønskes - med at henvise klienten til en anden advokat. Som advokatvirksomhed er vi omfattet af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Dette medfører at Advokatfirmaet ved sagens oprettelse har pligt til at indhente identitetsoplysninger på alle klienter.

Behandling og afslutning af sagen

Advokatfirmaets bistand ydes i overensstemmelse med de gældende regler for advokaters arbejde, således som reglerne fremgår i Retsplejeloven og Advokatrådets advokatetiske regler.

Ophavsretten til det materiale, der udarbejdes og leveres af Advokatfirmaet i forbindelse med sagen, tilhører Advokatfirmaet. Advokatfirmaet opbevarer alle dokumenter i sagen i maksimalt 3 år efter sagens afslutning. Originale dokumenter tilhørende klienten udleveres ved sagens afslutning til klienten.

Økonomi

Ved behandlingen af en sag er Advokatfirmaet forpligtet til efter de advokatetiske regler at udføre denne for et salær, der står i rimeligt forhold til den ydede indsats og opgavens karakter. Honoraret fastsættes på grundlag af flere parametre: den til sagen medgåede tid, sagens kompleksitet, sagens økonomiske værdi, det med sagen forbundne ansvar og det opnåede resultat.

Sædvanligvis debiteres efter medgået tid, med den timesats som er gængs for medarbejderen der behandler sagen, således at salæret afspejler den medgåede tid.  Salæret vil aldrig være mindre end de vejledende satser fra landsretterne.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales løbende af klienten under sagen. Udlæg foretaget for en klient renteberegnes med  1,5 % pr. måned fra tidspunktet for udlæggets foretagelse.  Klienten kan afkræves acontohonorar. Beløb modtaget fra klienten, der ikke indbetales til udligning af afholdte udlæg eller udstedte fakturaer,  behandles i overensstemmelse med Advokatrådets regler herfor. Dette indebærer at beløbet typisk indsættes på klientkonto i klientens navn.

Fortrolighed

Alle medarbejdere i Advokatfirmaet er pålagt tavshedspligt uden tidsbegrænsning. Enhver oplysning Advokatfirmaet modtager i forbindelse med sagen behandles, som en fortrolig oplysning. Alle medarbejdere er omfattet af reglerne om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Ansvar

Advokatfirmaet er ansvarlig for den bistand, der ydes overfor klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Advokatfirmaet er ansvarsforsikret i anerkendt selskab. Advokatfirmaets rådgivning er målrettet til den konkrete sag og Advokatfirmaet påtager sig intet ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden Advokatfirmaets udtrykkelige accept. Advokatfirmaet er således alene ansvarlig overfor klienten og alene for den rådgivning, der er ydet i forbindelse med den konkrete sag. Advokatfirmaet hæfter ikke for fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet har henvist til eller for fejl begået af underleverandører, som efter aftale med klienten er overladt dele af sagens behandling. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader herunder driftstab, tab af data, goodwill eller image m.v.

Ansvaret for den leverede rådgivning er begrænset til den lovpligtige mindstedækning - alt i overensstemmelse med Advokatfirmaets ansvarsforsikring.

Klager og tvister

Hvis Advokatfirmaets bistand eller honorar ikke lever op til forventningerne opfordres klienten til at tage kontakt til den advokat, der er ansvarlig for kontakten til klienten til en drøftelse. Advokatfirmaet er underlagt Advokatrådets generelle regler om klager.

Alle tvister mellem Advokatfirmaet og klienten er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan indbringes for advokatnævnet og/eller danske domstole og kun ved Advokatfirmaets hjemting.

Nærværende er gældende fra 1. september 2008

Advokatetiske regler

ADVOKATFIRMAET STIG VIBORG PEDERSEN APS


RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER


Dette er et supplement til de almindelige advokatetiske regler som er gengivet nedenfor - reglerne skal medvirke til at forhindre, og løse, potentielle interessekonflikter, for derved at beskytte klienterne intereesser


a. modtagelse og oprettelse af nye sager hos advokat Stig Viborg Pedersen:

Når en henvendelse modtages, undersøges det, inden vi påtager os sagen, om det er en tidligere klient, og om der tidligere har været et klientforhold til en eller flere modparter.  Vi påser at der ikke er familiemæssige eller økonomiske relationer til til de som står som modparter til klienten.

Undersøgelsen under punkt a sker ved gennemgang af vores klientregister


b. interessekonflikter som kan opstå under sagen

Indtræder nye parter i sagen undervejs, sikres det løbende at der ikke i forhold til denne er en interessekonflikt


c.  er der tale om dobbeltrepræsentation, eller har vi andre forbindelser til modparter, eller er der sandsynlighed for at der kan opstå en interessekonflikt, drøftes sagen med de implicerede advokater for en afgørelse af hvordan interessekonflikten skal afgøres.


d. udtræde.  Er der opstået en interessekonflikt under hvervets udførelse - eller foreligger en nærliggende risiko for en interessekonflikt – udtræder vi af sagen for alle parter. Vi medvirker til at sagen kan overtages af en anden advokat.

Har vi kun modtaget væsentlige fortrolige oplysninger fra enkelte klienter vil det dog ikke være nødvendigt at udtræde i forhold til disse klienter. Vil udtræden af sagen betyde et retstab for klienten, kan det forhindre vores udtræden.

Ønsker klienten at give samtykke til sagens fortsatte behandling hos os kan det kun ske i overensstemmelse med reglerne herom i de advokatetiske regler. 

Salær ved udtræden opkræves ikke hvis den nye advokat skal udføre det samme arbejde, som vi har foretaget, som en nødvendighed for at kunne behandle sagen, når vores udtræden skyldes en interessekonflikt som er afstedkommet af vores overtrædelse af nærværende retningslinier og de advokatetiske regler.

Ovenstående er særlige regler for advokatfirmaet Stig Viborg Pedersen

.....................................................................................................................................

Uddrag af Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler)

3.2. Interessekonflikter


3.2.1. En advokat må ikke bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår.

Sådanne situationer foreligger altid, når:

1) en advokat bistår klienter i samme sag, hvis klienterne har modstridende interesser. En advokat må dog møde for flere parter under et forberedende retsmøde, hvis der ikke under retsmødet behandles tvister, og hvis ingen af parterne har modsat sig dette,

2) en advokat bistår en part efter tidligere at have bistået modparten i sagen,

3) en advokat bistår klienter i flere sager, der har forbindelse med hinanden, hvis der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som advokaten har modtaget i en af sagerne kan benyttes i en anden af sagerne. Dette gælder, selvom advokaten ikke bistår klienterne på samme tid,

4) advokaten gennem tætte familiemæssige bånd er knyttet til en, der i sagen har modstridende interesser med klienten,

5) advokaten har en direkte eller indirekte ikke ubetydelig økonomisk eller erhvervsmæssig forbindelse til en part, som i sagen har modstridende interesser med klienten,

6) advokaten har andre tætte forbindelser til en part, som i sagen har modstridende interesser med klienten,

7) advokaten har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til klienten, at der derved opstår risiko for, at advokaten ikke kan give klienten rådgivning uafhængigt af uvedkommende interesser,

8) en advokat indgår aftale med klienter eller andre om, at han skal modtage salær i form af aktier eller andre ejerandele i et selskab, hvor aktiernes eller andelenes værdi vil blive påvirket af resultatet i sagen. Dette gælder også andre tilfælde, hvor der indgås aftale om en sådan vederlæggelse, hvis dette vil kunne påvirke advokatens uafhængighed og personlige integritet under udførelsen af hvervet.

Sådanne situationer kan endvidere foreligge, når:

9) en advokat bistår en klient i en sag, hvis han uden at repræsentere modparten i den konkrete sag har et fast klientforhold til denne,

10) en advokat bistår konkurrerende virksomheder,

11) en advokat medvirker for flere parter til stiftelse af eller berigtigelse af et retsforhold, hvorom der er enighed mellem parterne. En advokat, som for parterne har medvirket til stiftelse eller berigtigelse af et retsforhold, må ikke efterfølgende bistå en af parterne om forhold vedrørende retsforholdet, hvis dette har eller kan have betydning for den anden part.

3.2.2. En advokat må ikke virke som voldgifts-, mæglingsmand eller mediator for flere parter, hvis han tidligere som partsrepræsentant har bistået nogen af parterne i forhold, der har forbindelse med tvisten. En advokat må ikke efter at have virket som voldgifts-, mæglingsmand eller mediator bistå nogen af parterne som partsrepræsentant om forhold, der har forbindelse med sagen.

3.2.3. Når advokater udøver advokatvirksomhed i et fællesskab, i advokatselskab jf. retsplejelovens § 124 eller i kontorfællesskab gælder reglerne i 3.2.1 og 3.2.2 for fællesskabet, advokatselskabet og kontorfællesskabet og i det indbyrdes forhold mellem dets deltagere, herunder ansatte advokater.

Tilsvarende gælder reglerne i 3.2.1 og 3.2.2 for andre samarbejder, samvirker og fællesskaber mellem advokater eller advokatvirksomheder, såfremt de i forhold til tredjemand fremtræder som et fællesskab eller en advokatvirksomhed.

3.2.4. Et samtykke fra de involverede parter til advokatens bistand kan i de i 3.2.1., pkt. 1) – 8), 3.2.2 og 3.2.3. nævnte tilfælde ikke påvirke bedømmelsen af, om der foreligger en interessekonflikt. I de i 3.2.1, pkt. 9) – 11) nævnte tilfælde vil betydningen af et sådant samtykke bero på en konkret vurdering.

3.2.5. Når der i henhold til 3.2.1 foreligger en interessekonflikt eller en nærliggende risiko herfor, skal advokaten udtræde i forhold til alle involverede klienter. Hvis advokaten i de i 3.2.1, pkt. 1), 2), 3), 9) og 10) nævnte tilfælde kun har modtaget væsentlige oplysninger fra nogle af klienterne, kan advokatens udtræden begrænses til de øvrige klienter.

Advokatens udtræden skal ske straks, jf. dog 3.1.3.1.

3.2.6. Såfremt advokatens udtræden af sagen i henhold til 3.2.5 skyldes en interessekonflikt, som er opstået udelukkende eller i hovedsagen som følge af advokatens forhold, må advokaten ikke opkræve salær for den del af arbejdet med sagen, som tillige skal udføres af den advokat, som overtager sagen. I det omfang sådant salær er indbetalt af klienten, skal advokaten tilbagebetale dette.

3.2.7. Advokatvirksomheder omfattet af 3.2.3 skal udarbejde skriftlige retningslinier for håndtering af interessekonflikter.

Retningslinierne skal være egnede til at undgå interessekonflikter, til at opfange og identificere opståede konflikter på det tidligst mulige tidspunkt og indeholde en beskrivelse af fremgangsmåden, når en konflikt er identificeret.

Retningslinierne skal efter anmodning fremsendes til Advokatrådet.

 

Klient info

Som klient skal du have forskellige serviceinformationer.

Reglerne gengives her:


Advokatfirmaet indehaves og drives af Advokat Stig Viborg Pedersen
kontoret er beliggende: Strandvejen 100, 2900 Hellerup

Kontorets telefonnummer er 4920 2122.

mailadresser:
Stig Viborg Pedersen: svp@paragraf.dk
bogholderiet:         bogholderiet@real.dk

virksomhedens navn er Stig Viborg Pedersen advokatanpartsselskab cvr.nr. 2922 2142.

Advokatvirksomheden er en del af Advokatsamfundet

Der er tegnet ansvarsforsikring hos Codan forsikring - ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,

Der er stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Garantien er stillet af Codan: 683 020 334 4


Retshjælp og fri proces:  reglerne for dette kan læses i forretningsbetingelserne på hjemmesiden, Hent her

I sager som involverer tinglysning samarbejder vi med "Dit-Skøde".  Vi anmoder ved hver ny sag Dit-Skøde om at bekræfte at der ikke er interessekonflikter

Vi er, som medlemmer af Advokatsamfundet, omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og
disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. rpl.
§ 126, samt de advokatetiske regler.  De kan læses her på siden.

De regler der gælder for udøvelse af advokathvervet kan læses på www.advokatsamfundet.dk

Opdrags- og prisoplysninger:

Udover de forretningsbetingelser som findes her på siden, sender vi ved modtagelsen af en ny sag, en kort beskrivelse af den advokatydelse du kan forvente, samt et estimat af prisen derfor

Særligt for erhvervssager gælder følgende regler, som vi skal leve op til:
Når klienten handler inden for sit erhverv, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig måde oplyse klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, medmindre dette allerede fremgår af sammenhængen. Hvis vederlaget er fast, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig måde oplyse om vederlagets størrelse. Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, skal oplysningerne i 1. og 2. pkt. gives eller gøres tilgængelige inden, bistanden ydes.

Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne vederlagets størrelse, skal advokaten på klientens anmodning enten angive den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Advokaten skal desuden oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Afgiver advokaten et overslag, skal klienten så tidligt som muligt orienteres, hvis det samlede vederlag forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget.


Advokatetiske regler (PDF)

EU direktiv om hvidvaskning

Forretningsgang om hvidvaskning

Nedenfor kan De se eksempel på Paragraf-advokaternes forretningsgang om hvidvaskning - som vi er pålagt at skulle leve op til. Det viste er et udsnit af forretningsgang om hvidvaskning.
 
Definition
Ved hvidvask af penge forstås alle handlinger, der har til formål at ændre karakteren af den kilde, hvorfra pengene stammer, fra at være en ulovlig kilde (kriminel handling) til at fremstå som en lovlig kilde.

Typer af lovovertrædelser 
For at der kan være tale om hvidvaskning af penge, skal de pågældende penge stamme fra et strafbart forhold, dvs. fra f.eks narkotikakriminalitet
 • tyveri
 • underslæb
 • bedrageri
 • mandatsvig
 • afpresning
 • røveri
 • hæleri
 • skattesvig
 • bestikkelse
 • kursmanipulation
 • overtrædelse af insiderforbudet
Bemærk: Det er ikke advokatens opgave at vurdere hvilket strafferetsligt forhold, der er tale om.

advokatens pligter i forbindelse med loven 
advokaten er forpligtet til at
·         kende klienternes rette identitet
·         indhente oplysninger om formål og omfang af klientforholdet
·         være opmærksom på alle atypiske transaktioner
·         undersøge mistænkelige transaktioner
·         underrette politiet, hvis mistanke ikke kan afvises.

advokaten skal sikre, at medarbejderne har de fornødne forudsætninger for at kunne genkende handlinger, som kan være forbundet med hvidvaskning af penge.
 
Medarbejderens pligter
Som medarbejder skal de
 • identificere klienten og spørge om formål og forventning til forretningsomfang ved etablering af klientforhold/sager
 • undersøge forholdene omkring mistænkelige transaktioner, herunder i forbindelse med kontante ind- og udbetalinger
 • rapportere enhver mistanke om hvidvaskning og finansiering af terrorisme til politiet
Konsekvens af videregivelse af oplysninger
Oplysninger, som vi giver i god tro til politiet, indebærer ikke et brud på de tavshedsregler, der
 • gælder for advokater
 • er beskrevet i de advokatetiske regler
Der kan ikke fra den mistænktes side rejses nogen form for hverken erstatnings- eller strafansvar mod advokaten for i god tro at have videregivet sådanne oplysninger til politiet. Dette gælder, selvom mistanken ikke holder efter en nærmere undersøgelse." 

Hæleri
For hæleri straffes den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte(t), der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse og den, der uberettiget ved at skulle, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende medvirker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse.
Der er en vis sammenhæng mellem reglerne om hæleri og de regler om hvidvask, som advokaten skal opfylde, når han får mistanke om, at penge stammer fra en lovovertrædelse.
Såfremt advokaten tager imod penge, som advokaten mistænker for at stamme fra en lovovertrædelse og sætter de pågældende penge ind på kundens konto mv. for derefter at foretage underretning af politiet om mistanken eller for at undersøge kundens øvrige betalingstransaktioner over en vis tid som led i en hvidvaskundersøgelse, er der ikke tale om hæleri. Modtagelsen af penge i disse situationer er ikke ”uberettiget”.
Senest opdateret/revideret:  november 2007

 

Lad os holde kontakten...

Top